අභිරුචිකරණය කළ ක්රියාවලිය

මට මගේම වෙළඳ නාමය භාවිතා කළ හැකිද?

Q: මට මගේම වෙළඳ නාමය භාවිතා කළ හැකිද?

A: අපි බොහෝ වෛද්‍ය ආයතන සඳහා OEM කර ඇති අතර පොහොසත් අත්දැකීම් ඇත.

කුමන පිරිවිතර තෝරාගත යුතුදැයි මම නොදනිමි

ප්රශ්නය: කුමන පිරිවිතර තෝරාගත යුතුදැයි මම නොදනිමි

A: ඔබට යන්ත්‍ර ආකෘතිය අපට පැවසිය හැකිය, අපි අනුරූප පිරිවිතරයන් නිර්දේශ කරමු.

මට custom printing කරන්න ඕන

ප්‍රශ්නය: මට අභිරුචි මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍යයි

A: විවිධ අභිරුචි කළ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අප සතුව මුද්‍රණ යන්ත්‍ර 10 ක් ඇති අතර ඔබට නිදහසේ නිර්මාණය කළ හැකිය.